Consultatie

Onlangs hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot consultatie vanuit SSOE voor twee leerlingen van onze school met ASS. In beide gevallen bestond de consultatie uit een observatie, dossierstudie, gesprek met de leerling en afsluitend een gesprek met alle betrokken partijen (ouders, school, eventueel hulpverlening). Vooral het afsluitende gesprek met alle betrokkenen hebben wij als erg waardevol ervaren. De deskundige vanuit SSOE begeleidt het gesprek en vertelt objectief wat zij waargenomen heeft tijdens de observatie en wat er naar voren is gekomen tijdens de dossierstudie en het gesprek met de leerling. Het gesprek draagt ertoe bij dat partijen nader tot elkaar komen. 

In het ene geval heeft de consultatie erin geresulteerd dat ouders beter zicht hebben op hoe hun kind zich op school gedraagt, wat hij nodig heeft en hebben we samen met ouders een meer passende plek voor hem gevonden. In het andere geval heeft de consultatie gerichte handelingsadviezen opgeleverd die we nu uitvoeren en waarbij we zien dat de leerling daar daadwerkelijk baat bij heeft. Het lijkt alsof de leerling nu "lichter" in de klas komt; hij lijkt zich gezien en gehoord te voelen. 

April 2021; Stefanie Kuipers, intern begeleider BS de Piramide, Deurne

Ik ben zeer tevreden over de manier waarop de consultatie is verlopen vanwege:

  • het eerste contact waarbij ik de leerling beschreven heb;
  • de snelheid waarmee een afspraak gemaakt is voor consultatie; direct een week later al;
  • de zorgvuldigheid waarmee informatie verzameld werd; door een observatie van de leerling in de groep, door een gesprek met de leerling met inzet van ‘gesprekshulp’, door dossierstudie en door afsluitend een gesprek met ouders, leerkracht en ib;
  • het samenvattende verslag waarin alle verkregen informatie was opgenomen met daarbij adviezen hoe verder te gaan met deze leerling.

Irene Vloet, intern begeleider Kindcentrum De Dompelaar en Kindcentrum De Kastanjelaar (nov 2019)

Het is als ouder prettig om direct je verhaal kwijt te kunnen over je vragen en twijfels tijdens een telefonisch spreekuur bij het Autisme Steunpunt. Ik heb de ervaring dat je direct wordt begrepen en serieus wordt genomen, degene die een luisterend oor biedt pakt tenminste meteen de kern van het “probleem” vanuit ervaring en deskundigheid. Er wordt tevens doorgepakt, binnen een week was er al een consultatie op de school van mijn kind. Dit geeft je als ouder de erkenning dat je gehoord en gezien wordt in jouw zorgen. Concrete handelingsadviezen voor school, ouders en kind zorgen ervoor dat je weer een opening voelt in de vastgelopen afstemming over en weer. Ik moest even wennen aan de verslaglegging maar ben er wel blij mee. Het is in duidelijke taal geschreven en zelfs voor mijn kind een apart verslag zodat hij er ook bij betrokken wordt. Voor mijn kind is het namelijk heel belangrijk dat hij ook uitleg krijgt over wat de bedoeling is en wat er staat te gebeuren. Hiermee is er minder chaos in zijn hoofd en kan hij alles ook beter begrijpen. Er werd ook naar hem geluisterd en hij werd serieus genomen. Ik hoop dat scholen ook meer open staan voor begeleidingstrajecten, want na een consultatie blijft het vervolgtraject natuurlijk voor alle partijen eveneens van groot belang. Het vasthouden van een positief ingeslagen weg is namelijk net zo moeilijk als het erkennen van de hobbels die de school en of thuissituatie stagneren.

Een ouder

 

Diverse ervaringen